Kommissionens delegerede afgørelse (EU) 2019/608 af 16. januar 2019 om ændring af bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF for så vidt angår uddannelsesbeviser og benævnelser for uddannelser (meddelt under nummer C(2019) 78) (EØS-relevant tekst.)