Дело C-148/14: Решение на Съда (втори състав) от 29 април 2015 г. (преюдициално запитване от Bundesverwaltungsgericht — Германия) — Bundesrepublik Deutschland/Nordzucker AG (Преюдициално запитване — Околна среда — Директива 2003/87/ЕО — Схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Европейския съюз — Определяне на обхвата на задължението за връщане на квоти — Санкции — Член 16, параграфи 1 и 3)