Sprawa C-836/18: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 27 lutego 2020 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha – Hiszpania) – Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real / RH [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 20 TFUE – Obywatelstwo Unii Europejskiej – Obywatel Unii, który nigdy nie skorzystał ze swobody przemieszczania się – Wniosek współmałżonka będącego obywatelem państwa trzeciego o wydanie karty pobytu czasowego – Oddalenie – Obowiązek utrzymania małżonka – Brak wystarczających zasobów obywatela Unii – Obowiązek wspólnego pożycia małżonków – Krajowe ustawodawstwo i praktyka – Możliwość skutecznego korzystania z istoty praw przyznanych obywatelom Unii – Pozbawienie]