Ενημέρωση του καταλόγου των αδειών διαμονής στους οποίους αναφέρεται το άρθρο 2 σημείο 16) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) (Βλ. τον κατάλογο προηγούμενων δημοσιεύσεων στο τέλος της παρούσας επικαιροποίησης.) 2020/C 330/04