Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 171/2016 av den 23 september 2016 om ändring av bilaga II (Tekniska föreskrifter, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet [2018/429]