Förenade målen C-761/18 P: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 21 januari 2021 – Päivi Leino-Sandberg mot Europaparlamentet (Överklagande – Tillgång till EU-institutionernas handlingar – Förordning (EG) nr 1049/2001 – Artikel 10 – Tillgång nekas – Talan vid tribunalen mot ett beslut fattat av Europaparlamentet om att neka tillgång till en handling – En tredje part gjorde en kommenterad version av handlingen tillgänglig efter det att talan väckts – Tribunalen slog fast att anledning saknades att döma i saken på grund av att det inte längre fanns något berättigat intresse av att få saken prövad – Felaktig rättstillämpning)