Mål C-596/14: Domstolens dom (tionde avdelningen) av den 14 september 2016 (begäran om förhandsavgörande från Tribunal Superior de Justicia de Madrid – Spanien) – Ana de Diego Porras mot Ministerio de Defensa (Begäran om förhandsavgörande — Socialpolitik — Direktiv 1999/70/EG — Ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP — Klausul 4 — Icke-diskrimineringsprincipen — Begreppet anställningsvillkor — Ersättning vid uppsägning av ett anställningsavtal — Ersättning som inte föreskrivs i den nationella lagstiftningen för avtal om tidsbegränsad anställning — Skillnad i behandling i förhållande till tillsvidareanställda)