Domstolens beslut (nionde avdelningen) av den 11 maj 2016$