Kommissionens Genomförandeförordning (EU) 2019/2102 av den 27 november 2019 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2015/2452 vad gäller offentliggörande av uppgifter som används vid beräkning av justeringen för förlusttäckningskapacitet hos uppskjutna skatter (Text av betydelse för EES)