Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten — Europeiska unionens konsoliderade årsredovisning 2016