Kohtuasi T-646/18: Üldkohtu 26. märtsi 2020. aasta otsus – Bonnafous versus komisjon (Dokumentidega tutvumine – Määrus (EÜ) nr 1049/2001 – Auditiaruanne EACEA inimressursside kohta – Dokumentidega tutvumise võimaldamisest keeldumine – Kontrollimiste, uurimise või audiitorkontrolli eesmärke kaitsev erand)