Известие на вниманието на лицата и образуванието, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение (ОВППС) 2018/1544 на Съвета, изменено с Решение (ОВППС) 2020/1482 на Съвета, и в Регламент (ЕС) 2018/1542 на Съвета, прилаган с Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1480 на Съвета относно ограничителните мерки срещу разпространението и употребата на химическо оръжие 2020/C 344/09