Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7911 — CNCE/KM Group) (Текст от значение за ЕИП)