Rådets beslut (EU) 2020/2057 av den 7 december 2020 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den gemensamma kommitté som inrättades genom avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Island vad gäller ändring av det avtalet genom ersättande av protokoll nr 3 om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete