Υπόθεση C-162/19 P: Αναίρεση που άσκησε στις 22 Φεβρουαρίου 2019 η Iceland Foods Ltd κατά της διατάξεως που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (δεύτερο τμήμα) στις 14 Δεκεμβρίου 2018 στην υπόθεση T-267/18, Iceland Foods κατά EUIPO – Íslandsstofa (INSPIRED BY ICELAND)