Mål T-279/13: Tribunalens beslut av den 15 februari 2016 – Ezz m.fl. mot rådet (Talan om ogiltigförklaring — Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik — Restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Egypten — Åtgärder mot personer ansvariga för förskingring av statliga medel samt personer och enheter associerade med dem — Frysning av tillgångar — Sökandena har uppförts i förteckningen över de som omfattas av sanktioner — Rättslig grund — Kriterierna för uppförande ej uppfyllda — Felaktig rättstillämpning — Fel avseende de faktiska omständigheterna — Rätt till egendom — Skadat anseende — Rätten till försvar — Rätt till ett effektivt domstolsskydd — Motiveringsskyldighet — Anpassning av de ursprungliga yrkandena och grunderna — Litis pendens — Uppenbart att talan i vissa delar inte kan tas upp till sakprövning och i andra delar är ogrundad)