Mål T-471/11 R: Beslut meddelat av tribunalens ordförande den 24 november 2011 — Éditions Jacob mot kommissionen (Interimistiskt förfarande — Konkurrens — Företagskoncentration — Beslut varigenom en koncentration förklaras förenlig med den gemensamma marknaden under förutsättning att en del av tillgångarna säljs vidare — Tribunalens ogiltigförklaring av det ursprungliga beslutet vad avser kommissionens godkännande av förvärvaren av de vidaresålda tillgångarna — Ansökan om uppskov med verkställigheten av beslutet i fråga om nytt godkännande av samma förvärvare — Situation som ställer krav på skyndsamhet föreligger inte — Intresseavvägning)