Mål C-460/19 P: Överklagande ingett den 14 juni 2019 av Stada Arzneimittel AG av den dom som tribunalen (sjunde avdelningen) meddelade mot den 4 april 2019 i mål T-804/17, Stada Arzneimittel AG mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet