Sprawa C-460/19 P: Odwołanie od wyroku Sądu (siódma izba) wydanego w dniu 4 kwietnia 2019 r. w sprawie T-804/17, Stada Arzneimittel AG/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 14 czerwca 2019 r. przez Stada Arzneimittel AG