Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2263/90 της Επιτροπής της 1ης Αυγούστου 1990 για την έναρξη πωλήσεως με απλή δημοπρασία για την εξαγωγή αλκοολών οινικής προελεύσεως που βρίσκονται στην κατοχή των οργανισμών παρέμβασης