Mål C-302/18: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 3 oktober 2019 (begäran om förhandsavgörande från Raad voor Vreemdelingenbetwistingen - Belgien) – X mot Belgische Staat (Begäran om förhandsavgörande – Invandringspolitik – Varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning – Direktiv 2003/109/EG – Villkor för att förvärva ställning som varaktigt bosatt – Artikel 5.1 a – Stabila, regelbundna och tillräckliga försörjningsmedel)