Vec C-302/18: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 3. októbra 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Raad voor Vreemdelingenbetwistingen – Belgicko) – X/Belgische Staat (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Prisťahovalecká politika – Postavenie štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú osobami s dlhodobým pobytom – Smernica 2003/109/ES – Podmienky na získanie postavenia osoby s dlhodobým pobytom – Článok 5 ods. 1 písm. a) – Stabilné, pravidelné a dostatočné zdroje)