Дело C-302/18: Решение на Съда (трети състав) от 3 октомври 2019 г. (преюдициално запитване от Raad voor Vreemdelingenbetwistingen — Белгия) — X/Belgische Staat (Преюдициално запитване — Имиграционна политика — Статут на дългосрочно пребиваващите граждани на трети страни — Директива 2003/109/ЕО — Условия, свързани с получаването на статут на дългосрочно пребиваващ — Член 5, параграф 1, буква a) — Стабилни, регулярни и достатъчни финансови ресурси)