Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 872/2004 του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με περαιτέρω περιοριστικά μέτρα έναντι της Λιβερίας