Mål C-135/19: Domstolens dom (åttonde avdelningen) av den 5 mars 2020 (begäran om förhandsavgörande från Oberster Gerichtshof – Österrike) – Pensionsversicherungsanstalt mot CW (Begäran om förhandsavgörande – Social trygghet för migrerande arbetstagare – Samordning av de sociala trygghetssystemen – Förordning (EG) nr 883/2004 – Artiklarna 3 och 11 – Materiellt tillämpningsområde – Förmåner som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning – Kvalificering – Förmån vid sjukdom – Förmån vid invaliditet – Förmån vid arbetslöshet – Person som upphört att vara ansluten till systemet för social trygghet i en medlemsstat efter att ha avslutat sin yrkesverksamhet där och flyttat till en annan medlemsstat – Ansökan om att beviljas rehabiliteringsbidrag i den tidigare bosättnings- och anställningsmedlemsstaten – Avslag – Fastställande av tillämplig lagstiftning)