Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1768 z 25. novembra 2020, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1484/95, pokiaľ ide o stanovenie reprezentatívnych cien v sektoroch hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín