Υπόθεση T-901/16: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 12ης Μαρτίου 2020 — Elche Club de Fútbol κατά Επιτροπής («Κρατικές ενισχύσεις – Ενισχύσεις χορηγηθείσες από την Ισπανία υπέρ ορισμένων επαγγελματικών ποδοσφαιρικών συλλόγων – Εγγύηση – Απόφαση κηρύττουσα τις ενισχύσεις μη συμβατές με την εσωτερική αγορά – Έμμεσος δικαιούχος – Καταλογισμός στο Κράτος – Πλεονέκτημα – Κριτήριο του ιδιώτη επενδυτή»)