YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor till utskottet för industrifrågor, forskning och energi över förslaget till rådets förordning om inrättande av ett europeiskt instrument för kärnsäkerhet som kompletterar instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete, och som grundar sig på Euratomfördraget (COM(2018)0462 - C8-0315/2018 - 2018/0245(NLE)) Föredragande av yttrande: Petras Auštrevičius