Υπόθεση T-579/11: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 12ης Φεβρουαρίου 2015 — Akhras κατά Συμβουλίου (Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας — Δέσμευση κεφαλαίων — Δικαιώματα άμυνας — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως — Δικαίωμα στη ζωή — Δικαίωμα ιδιοκτησίας — Δικαίωμα στο σεβασμό της ιδιωτικής ζωής — Αναλογικότητα)