Становище на Съвета относно актуализираната програма за стабилност на Португалия за периода 2009—2013 г.