Mål C-244/16 P: Överklagande ingett den 27 april 2016 av Industrias Químicas del Vallés, S.A. av det beslut som tribunalen (tredje avdelningen) meddelade den 16 februari 2016 i mål T-296/15, Industrias Químicas del Vallés mot kommissionen