Mål T-166/18: Tribunalens dom av den 12 februari 2020 – Ilunga Luyoyo mot rådet (Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik – Restriktiva åtgärder som vidtagits mot bakgrund av situationen i Demokratiska republiken Kongo – Frysning av tillgångar – Förlängning av upptagandet av sökandens namn i förteckningen över berörda personer – Motiveringsskyldighet – Rätten till försvar – Skyldighet för rådet att upplysa om nya omständigheter som motiverar att de restriktiva åtgärderna förlängs – Felaktig rättstillämpning – Uppenbart oriktig bedömning – Rätt till egendom – Rätten till respekt för privatlivet och familjelivet – Proportionalitet – Oskuldspresumtion – Invändning om rättsstridighet)