Zaak C-87/20: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Bundesfinanzhof (Duitsland) op 19 februari 2020 — Hauptzollamt B / XY