Mål C-693/20 P: Överklagande ingett den 21 december 2020 av Intermarché Casino Achats av den dom som tribunalen (nionde avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 5 oktober 2020 i mål T-254/17, Casino Achats mot kommissionen