Mål T-202/08 R: Beslut meddelat av förstainstansrättens ordförande den 15 juli 2008 – CLL Centres de langues mot kommissionen (Interimistiskt förfarande – Offentlig upphandling – Gemenskapens anbudsförfarande – Avslag på ansökan om att få delta – Ansökan om uppskov med verkställigheten och om interimistiska åtgärder – Fumus boni juris föreligger inte – Förlorad möjlighet – Avsaknad av allvarlig och irreparabel skada – Krav på skyndsamhet saknas )