Spojené veci C-260/06 a C-261/06: Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z  8. novembra 2007 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d'appel de Montpellier – Francúzsko) – Trestné konanie proti Daniel Escalier (C-260/06), Jean Bonnarel (C-261/06) (Prípravky na ochranu rastlín — Súbežný dovoz — Konanie o povolení na uvedenie na trh — Prípustnosť — Podmienky — Dodržiavanie zásady proporcionality)