Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7288 — Viacom/Channel 5 Broadcasting) — Дело кандидат за опростена процедура Текст от значение за ЕИП