YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män till utskottet för sysselsättning och sociala frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare och om upphävande av rådets direktiv 2010/18/EU (COM(2017)0253 - C8-0137/2017 - 2017/0085(COD)) Föredragande av yttrande: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz