Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1606 z dnia 30 października 2020 r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w Niderlandach (notyfikowana jako dokument nr C(2020) 7633) (Jedynie tekst w języku niderlandzkim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)