Skriftlig fråga E-000167/11 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) till rådet. Skatt på finansiella transaktioner