Kommissionens beslut av den 21 november 2008 om upprättande av en förteckning över växtbaserade material, beredningar och kombinationer av dessa avseende deras användning i traditionella växtbaserade läkemedel [delgivet med nr K(2008) 6933] (Text av betydelse för EES) (2008/911/EG)