Mål C-379/15: Domstolens dom (första avdelningen) av den 28 juli 2016 (begäran om förhandsavgörande från Conseil d'État – Frankrike) – Association France Nature Environnement mot Premier ministre, Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l'Énergie (Begäran om förhandsavgörande — Direktiv 2001/42/EG — Miljöbedömning av vissa planer och program — Nationell rättsakt som är oförenlig med unionsrätten — Rättsverkningar — Den nationella domstolens behörighet att förordna att vissa verkningar av rättsakten ska bestå tillfälligt — Artikel 267 tredje stycket FEUF — Skyldighet att begära förhandsavgörande från EU-domstolen)