2008/55/EG: Kommissionens beslut av den 20 december 2007 om ekonomiskt bidrag från gemenskapen för en studie om förekomsten av Salmonella spp. och meticillinresistenta Staphylococcus aureus hos populationer av avelssvin vilken ska genomföras i medlemsstaterna [delgivet med nr K(2007) 6579]