Αξιολόγηση δυνάμει του κανονισμού REACH Έκθεση προόδου 2016