Mål C-122/17: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 7 augusti 2018 (begäran om förhandsavgörande från Court of Appeal – Irland) – David Smith mot Patrick Meade, Philip Meade, FBD Insurance plc, Ireland, Attorney General (Begäran om förhandsavgörande — Tillnärmning av lagstiftning — Ansvarsförsäkring för trafik med motorfordon — Tredje direktivet 90/232/EEG — Artikel 1 — Ansvar för personskador på andra passagerare än föraren — Obligatorisk försäkring — Direktivs direkta effekt — Skyldighet att underlåta att tillämpa nationella bestämmelser som strider mot ett direktiv — Skyldighet att underlåta att tillämpa avtalsvillkor som strider mot ett direktiv)