Mål C-412/17 och C-474/17: Domstolens dom (andra avdelningen) av den 13 december 2018 (begäran om förhandsavgörande från Bundesverwaltungsgericht – Tyskland) – Bundesrepublik Deutschland mot Touring Tours und Travel GmbH (C-412/17), Sociedad de Transportes SA (C-474/17) (Begäran om förhandsavgörande — Området för frihet, säkerhet och rättvisa — Förordning (EG) nr 562/2006 — Gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) — Artiklarna 20 och 21 — Avskaffandet av kontroller vid de inre gränserna inom Schengenområdet — Kontroller inom en medlemsstats territorium — Åtgärder med samma verkan som in- och utresekontroller — Lagstiftning i en medlemsstat som ålägger ett företag som anordnar resor på busslinjer som korsar gränser inom Schengenområdet att kontrollera passagerarnas pass och uppehållstillstånd — Sanktion — Hot om påförande av vite)