Apvienotās lietas C-412/17 un C-474/17: Tiesas (otrā palāta) 2018. gada 13. decembra spriedums (Bundesverwaltungsgericht (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Bundesrepublik Deutschland/Touring Tours und Travel GmbH (C-412/17), Sociedad de Transportes SA (C-474/17) (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Brīvības, drošības un tiesiskuma telpa – Regula (EK) Nr. 562/2006 – Kopienas Kodekss par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) – 20. un 21. pants – Robežkontroles atcelšana pie Šengenas zonas iekšējām robežām – Pārbaudes dalībvalsts teritorijas iekšienē – Pasākumi ar robežpārbaudēm līdzvērtīgu iedarbību – Valsts tiesiskais regulējums, ar kuru maršrutus, kas šķērso Šengenas zonu, apkalpojošam autobusu ceļojumu operatoram ir noteikts pienākums veikt pasažieru pasu un uzturēšanās atļauju kontroli – Sankcija – Brīdinājums par soda maksājuma piemērošanu)