Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-412/17 και C-474/17: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 13ης Δεκεμβρίου 2018 [αιτήσεις του Bundesverwaltungsgericht (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Bundesrepublik Deutschland κατά Touring Tours und Travel GmbH (C-412/17), Sociedad de Transportes SA (C-474/17) [Προδικαστική παραπομπή — Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης — Κανονισμός (ΕΚ) 562/2006 — Κοινοτικός κώδικας σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) — Άρθρα 20 και 21 — Κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα του χώρου Σένγκεν — Έλεγχοι εντός της επικράτειας κράτους μέλους — Μέτρα που έχουν αποτέλεσμα ισοδύναμο με αυτό των συνοριακών ελέγχων — Ρύθμιση κράτους μέλους η οποία επιβάλλει σε επιχείρηση εκμεταλλεύσεως λεωφορείων που διασχίζουν εσωτερικά σύνορα του χώρου Σένγκεν να ελέγχει τα διαβατήρια και τους τίτλους διαμονής των επιβατών — Κύρωση — Απειλή επιβολής χρηματικής ποινής]