Labojums Padomes Ieteikumā (2020. gada 15. jūnijs) ar ko novērtē progresu, kuru iesaistītās dalībvalstis guvušas, lai izpildītu saistības pastāvīgajā strukturētajā sadarbībā (PESCO) (“Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” C 204, 2020. gada 18. jūnijs) 2020/C 208/09