Nõukogu 15. juuni 2020. aasta soovituse (milles hinnatakse osalevate liikmesriikide edusamme alalise struktureeritud koostöö (PESCO) raames võetud kohustuste täitmisel) parandus (Euroopa Liidu Teataja C 204, 18. juuni 2020) 2020/C 208/09